+358 44 794 5669 matkailu@mikkeli.fi

Hankkeet

Mikkelin seudun matkailu ry edistää seudun matkailua myös hankkeissa.

Hankkeet

Mikkelin seudun matkailu ry on mukana seuraavissa hankkeissa. 

D.O.Saimaa ja Saimaa Academy of Gastronomy – Network development and learning

Aikataulu

1.11.2023 - 30.4.2026

Hankkeen kuvaus

Ruokamatkailu yhdistää kaksi aluetaloudellisesti merkittävää Etelä-Savon toimialaa, ruoan ja matkailun. Etelä-Savon alueen ruokamatkailu on tunnistettu valtakunnallisesti edelläkävijäksi, korkeatasoiseksi ja innovatiiviseksi. Yhtenä näkyvänä tekijänä on ollut Suomen ensimmäinen alkuperämerkki, D.O. Saimaa, joka on saavuttanut vahvan jalansijan Etelä-Savon ja Saimaan alueen ruokamatkailussa. Ruokamatkailun kärkialueena pysyminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa panostusta elämyksellisten ja kestävien ruokamatkailutuotteiden kehittämiseksi tutkimustietoa hyödyntäen ja markkinoille saattamiseksi. Ruokamatkailualalla olevia yrityksiä (tuottajat, jatkojalostajat ravintola- ja matkailuyritykset) haastavat mm. osaavan työvoiman saatavuus, paikallisten raaka-aineiden ja ”pellolta pöytään” -ketjun toimivuus sekä matkailijoilta ja yhteiskunnasta tulevaan vastuullisuusvaatimuksiin vastaaminen.

Ruokamatkailutoimialan kasvun ja korkeatasoisuuden ylläpitämisen uhkana on maaseudun murros ja sitä seuraava osaavan ja riittävän työvoiman saaminen. Hanke tarjoaa Saimaa Academy of Gastronomyssa kansainvälisen tason oppimismahdollisuuksia ruokamatkailualan toimijoille sekä korvaavia työpaikkoja maaseudun poistuvien elinkeinojen tilalle. Lisäksi D.O.Saimaa -alkuperämerkin säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan joustava ja aikataulussa pysyvä hakuprosessi. D.O. Saimaa -alkuperämerkkiä hakevat tuottajat ja jatkojalostajat. Ravintola- ja matkailuyritykset voivat hakeutua D.O. Saimaa WeSupport -verkostoon. Näiden molempien verkostojen kehittäminen luo edellytyksiä mm. uusien kumppanuuksien syntymiselle ja paikallisten raaka-aineiden lisääntyvälle käytölle, joka edistää samalla kestävien ruokajärjestelmien syntymistä alueelle ja siten myös ruokamatkailualan kestävyyttä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoite on nostaa kestävästi ruokamatkailua Saimaan alueen matkailun tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Tavoite saavutetaan D.O.Saimaan verkostoa kehittämällä ja matkailuun kytkemisen sekä SAG:n verkostomaisen oppimisen kautta tulevan osaamisen nousun ja tutkimuksen avulla. Koko ruokamatkailusektorin kasvu ja vetovoimaisuus vahvistaa Etelä-Savon elinvoimaisuutta ja edistää työllisyyttä.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on  jaettu kolmeen työpakettiin, joista yhdessä muodostuu tutkimuksen, oppimisen ja kehittämisen & innovoinnin kokonaisuus:

TYÖPAKETTI 1. KEHITTÄMINEN & INNOVOINTI: Saimaan kestävien ruokamatkailuelämysten tuotteistus, markkinointi ja myynnin edistäminen – Development by learning (btoc)

TYÖPAKETTI 2. OPPIMINEN: Yrityslähtöisen, kansainvälisen tason oppimisympäristön rakentaminen, pilotointi, brändäys ja tunnettuuden edistäminen – Saimaa Academy of Gastronomy

TYÖPAKETTI 3. TUTKIMUS: Tutkimustiedon tuottaminen Saimaan kestävän ruokamatkailun kehittämisen tueksi

Hankkeen tulokset

  • Uudet kestävät ja asiakaslähtöiset ruokamatkailutuotteet
  • Yritysten innovointi- ja kasvuvalmiuksien parantaminen ja TKI-toiminnan lisääntyminen
  • Laajentunut D.O. Saimaa -verkosto
  • Tuotteiden kysynnän kasvu ja huippuosaaminen ruokamatkailussa

Toteuttajat

Päähankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Osahankkeen toteuttajat: Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (MSM ry)

Rahoitus

Kokonaisbudjetti: 880 580 euroa

EU-osuus: 704 067 euroa (80 %)

Rahoittajat: Etelä-Savon maakuntaliitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Mikkelin seudun kunnat, hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Lisätiedot

YTT Inna Kopoteva
Projektipäällikko

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli
041 5272537
inna.kopoteva@helsinki.fi

Tutustu D.O. Saimaa -tuotteisiin

Viisi matkailumaakuntaa, yksi järvielämys - Pro Lakeland II

Aikataulu

1.1.2024 - 30.9.2026

Hankkeen kuvaus

Hanke tähtää viiden maakunnallisen järvimatkailualueen yhteistyöllä pk-yritysten kansainväliseen kasvuun parantaen kilpailukykyä ja kansainvälistä saavutettavuutta uudistavin kehittämistoimin. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainvälisiltä markkinoilta kasvua hakevat Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa toimivat matkailu- ja palveluyritykset (mikro- ja pk-yritykset).
Yhteistyöllä on tunnistettu saavutettavan parempia tuloksia kansainvälisilä matkailumarkkinoilla kuin keskinäisellä kilpailulla. Hanketoimenpiteet tukevat osaltaan tavoitteita tavoitella uusia markkinoita menetettyjen tilalle. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet pk-yritysten kasvu- ja kilpailukyvyn parantamiseksi ovat:

1. Ylimaakunnalisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen uusin yhteistyöavauksin
2. Yritysten tukeminen matkailun toimintaympäristön muutoksissa 
3. Alueiden vahvuuksiin perustuva arvoverkostojen hyödyntäminen Itäisen Järvi-Suomen alueella. 
4. Monikanavainen viestintä jalkauttaen toimenpiteitä.

Kehitystyössä korostuu kestävän matkailun periaatteiden huomioiminen, vastuullisuus ja ympärivuotisuus. Hanke edistää Järvi-Suomen matkailun muutosta kohti Suomen valtioneuvoston asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta. 

Ryhmähankekokonaisuus tukee osaltaan kansainvälisen matkailukysynnän vauhdittamista sekä saavutettavuuden turvaamista ja matkaketjujen kehittämistä.

Hankkeen toimenpiteet

Toimenpiteitä toteutetaan neljässä työpaketissa: 

YLIMAAKUNNALLISTEN PALVELUKOKONAISUUKSIEN KEHITTÄMINEN
Työpaketti sisältää mm alueellisten kärkituotteiden tunnistamisen, sisältöjen luomisen ja tallentamisen yhteiseen digitaaliseen materiaalipankkiin. 
Pakettiin kuuluu myös yhteisten palvelupakettien innovointi, rakentaminen ja jakelu, sekä Itäisen järvialueen yhteisen markkinoinnin ja myynninedistämisen kehittäminen. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN VASTAAMINEN YRITYSTEN ELINVOIMAISUUTTA TUKEMALLA
Työpaketilla pyritään yritysten kansainvälistymisen edellytysten parantamiseen, toimintamallien luomiseen riittävien osaajaresurssien turvaamiseksi, sekä yhteiseen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen.

ITÄISEN JÄRVIALUEEN BRÄNDIN JA IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN ARVOVERKOSTOJA HYÖDYNTÄEN
Työpaketti sisältää alueen yhteisen brändin ja alabrändien vahvistamisen osaksi Lakeland - Järvi-Suomen matkailua sekä matkailun tavoitteellisen ja pitkäjänteisen yhteistyön kehittämisen Lakeland -alueella.

VIESTINTÄ
Viestinnällä syvennetään Lakeland-brändin jalkauttamista alueen yritysten käyttöön tavoitteena "Maailman tunnetuin järvialue 2030" -vision saavuttaminen. 
 

Hankkeen tulokset

  •  Ylimaakunnallisten palvelupakettien laatu ja määrä ovat kasvaneet sekä jakelukanavat lisääntyneet digitaalisessa palveluympäristössä
  •  Yritysten kansainvälistyminen on luonut edellytykset viennin kasvulle uusin yhteistyöavauksin ja digitalisaatiota hyödyntäen
  •  Hankealueen matkailuelinkeinon kansainvälisen liiketoiminnan kasvun edellytykset ovat parantuneet pitkäjänteisen yhteistyön ja arvoverkostojen   avulla. Yhteismarkkinointia voidaan toteuttaa ympärivuotisesti materiaalipankkia hyödyntäen.
  • Toimenpiteiden jalkauttaminen on toteutettu monikanavaisen viestinnän avulla

Toteuttajat

Päähankkeen toteuttaja: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Osahankkeen toteuttajat: Kehitysyhtiö Savogrow Oy, goSaimaa Oy, Business Joensuu Oy ja Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (MSM ry)

Rahoitus

Kokonaisbudjetti: 1,25 milj.euroa
 
Hankkeen rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
 

Lisätiedot
 

Tarja Vesalainen 
MSM ry
projektikoordinaattori 
Raatihuoneenkatu 8, 50100 Mikkeli 
tarja.vesalainen@visitmikkeli.fi 
+358 44 755 8367