Laiturilla Mökkikirje

Vuokraisitko maiseman?

Mökkikirje kesäkuu 2017 | Kirjoittanut: Seppo Toivonen


Ajatus maisemanvuokrauksesta on ollut esillä jo useita vuosia. Tontinrajan takana oleva metsä saattaa olla tärkeä osa mökkiläisen viihtyvyyttä, mutta siihen ei ole päätösvaltaa. Metsänomistajalle metsä on tulonlähde. Jos hakkuutulot jäävät saamatta tai viivästyvät, hän saattaa haluta rahallisen korvauksen.

Yksi metsänomistaja on tottunut avohakkuisiin, toinen hakkauttaa valikoivammin. Metsien lisääntyvä virkistyskäyttö on vaikuttanut myös metsänomistajien ajatteluun. Metsäkeskus on kehitellyt ajatusta maisemanvuokrauksesta pitkään, mutta ymmärrettävästi käsitykset vuokrauksen hinnasta vaihtelevat aika villisti.

Kevään aikana Etelä-Savon Metsäkeskus on tehnyt metsänomistajien piirissä kyselyn, jossa on koetettu kartoittaa sekä sitä, mistä voitaisiin sopia että odotuksia vuokrauksen hinnasta. Nyt haluttaisiin myös vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä niistä tavoista, joilla maisemanhoidosta voitaisiin sopia.

KLIKKAA TÄSTÄ kyselyyn!

Vastaamalla kyselyyn voit auttaa kehittämään menettelytapoja, miten metsien hoito ja käyttö voidaan entistä paremmin sovittaa yhteen vapaa-ajanasukkaiden toiveiden kanssa. Vastausaikaa on 30.8.2017 saakka. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.


Näin voitaisiin sopia

Tähän Metsäkeskuksen esitteeseen on koottu ensimmäistä kertaa niitä asioita, joista voitaisiin sopia ja myös metsänomistajan näkemyksiä maisemanvuokrauksen hinnasta.

Mitä maisemanvuokraus on?    
Maisemanvuokraus on metsänomistajan ja lähikiinteistön omistajan välinen sopimus siitä, miten metsää käsitellään tietyllä alueella niin, että molempien osapuolien tavoitteet ja tarpeet otetaan huomioon.  Sopimus on vapaaehtoinen kummallekin osapuolelle ja se laaditaan määräajaksi. Sopimus ei koske jokamiehen oikeuksia.

Kuka voi tehdä sopimuksen?
Metsänomistajan sopimuskumppani voi olla vapaa-ajan asukas, vakituinen asukas tai matkailuyrittäjä. Sopimuksen tekijä voi olla myös yhteisö, esim. kunta, kyläyhdistys tai vastaava.

Miten asiasta sovitaan?
Sopimus tehdään yleensä kirjallisesti. Sopimuksen laatimiseksi on olemassa MTK:n laatima toimintamalli. Sopimus on irtisanottavissa, jos tilanne metsässä olennaisesti muuttuu. Sopimuksessa määritellään mahdollisimman tarkasti mitä aluetta sopimus koskee ja miten aluetta voidaan käsitellä tai jättää käsittelemättä.  Metsänomistajalle korvataan hakkuutulojen menetys tai viivästyminen tai aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Mitä sovitaan?
Maisemanvuokrauksessa sovitaan metsänkäsittelystä sopimuskaudella. Esimerkkejä mistä voidaan sopia:
    •    uudistushakkuuta siirretään 10 vuodella eteenpäin
    •    taimikonhoidossa tai harvennushakkuussa metsä säilytetään lehtipuuvaltaisena
    •    alueen pensaskerrosta ja pienpuustoa raivataan näkyvyyden parantamiseksi
    •    uudistushakkuussa jätetään tavanomaista runsaammin säästöpuustoa
    •    vesistön rantaan jätetään tavanomaista leveämpi suojavyöhyke
Sopimuksessa on hyvä olla myös kirjaus menettelytavoista, jos tulee tarve päättää sopimus kesken kauden tai kiinteistö vaihtaa omistajaa.

Mikä on korvauksen taso?
Maksettavan korvauksen määrä on tapauskohtainen ja osapuolten kesken sovittava. Valmiita taulukoita tai laskentakaavoja ei ole toistaiseksi olemassa. Korvauksen tason laskennassa voidaan hyödyntää esim. Motti-laskentaohjelmistoa. Korvauksen taso riippuu sovittujen toimenpiteiden vaikutuksesta metsänomistajan saamiin tuloihin ja aiheutuviin kustannuksiin. Maisemanvuokraaja arvioi omalta osaltaan kuinka paljon on valmis maksamaan miellyttävästä maisemasta.

Esimerkki: Mökkiläiset kuulivat maisemanvuokrauksesta ja ottivat yhteyttä tonttiin rajoittuvan metsän omistajaan. Selvisi, että mökin rajalla olevan kuusikon hakkuu olisi suunnitelmissa vuoden päästä. Metsänomistaja ja mökkiläiset pääsivät kirjalliseen sopimukseen, että rajan vieressä oleva 0,8 ha metsikön hakkuuta siirretään 10 vuodella eteenpäin. Mökkiläiset maksavat metsänomistajalle 180 €/ha/v. Korvauksen määrään vaikuttaa siirtyvän puunmyyntitulon arvo nykyrahassa, metsikössä 10 vuodessa tapahtuva puiden kuoleminen ja lahoaminen ja tuhoriskin lisääntyminen. Toisaalta puut kasvavat ja järeytyvät edelleen ja ovat sopimuskauden jälkeen metsänomistajan myytävissä. Korvaus 10x0,8x180 =1 440 € maksetaan sopimuskauden alkaessa.

Miten asiassa edetään?
Maisemanvuokraajan on yleensä syytä olla aktiivisempi osapuoli, ja rohkeasti ilmaista kiinnostuksensa maisemanvuokraukseen ja  kertoa toiveensa tavoitteena olevasta maisemasta. Metsän uudistamishakkuu on todennäköinen toimenpide järeäpuustoisessa metsässä. Kun metsikkökuvion reunaan ilmestyvät punaiset ”leimikonraja” kuitunauhat, on yhteydenotolla jo kiire.

Lisätietoja
Metsämaisema mieleiseksi – hanke

Tarja Hämäläinen
0400 153753
tarja.hamalainen(at) metsakeskus.fi